WOAH reported highly pathogenic avian influenza (HPAI) H5N1 in Parc national de la Langue de Barbarie.